PHP 基础二分查找代码实现

PHP 基础二分查找代码实现

author: he xiaodong date: 2020-05-31

基础的二分查找就是:在一组有序的集合中,查找指定值,稍微延伸一下就是指定值在集合中多次出现,需要查询第一次出现的位置或者最后一次出现的位置。这种分三种情况讨论。二分查找的维基百科定义:搜索过程从数组的中间元素开始,如果中间元素正好是要查找的元素,则搜索过程结束;如果某一特定元素大于或者小于中间元素,则在数组大于或小于中间元素的那一半中查找,而且跟开始一样从中间元素开始比较。如果在某一步骤数组为空,则代表找不到。这种搜索算法每一次比较都使搜索范围缩小一半。

无重复值的查找
function binarySearch($nums, $target) {
  $left = 0;
  $right = count($nums) - 1;
  while ($left <= $right) {
    $mid = (int)($left + ($right - $left) / 2);  // 防止 left + right 会整数溢出
    if ($nums[$mid] == $target) {
      return $mid;  // 匹配到就返回
    } elseif ($nums[$mid] > $target) {
      $right = $mid - 1;
    } elseif ($nums[$mid] < $target) {
      $left = $mid + 1;
    }
  }

  return -1;
}

return binarySearch([-1,0,3,5,9,12], 9); // output: 4
查找指定值的左侧边界
function binarySearch($nums, $target) {
  $left = 0;
  $right = count($nums) - 1;
  while ($left <= $right) {
    $mid = (int)($left + ($right - $left) / 2);
    if ($nums[$mid] == $target) {
      $right = $mid - 1;  // 锁定左边,移动右边界
    } elseif ($nums[$mid] > $target) {
      $right = $mid - 1;
    } elseif ($nums[$mid] < $target) {
      $left = $mid + 1;
    }
  }

  if ($left >= count($nums) || $nums[$left] != $target)
    return -1;

  return $left;
}

return binarySearch([-1,0,3,5,9,9,9,12], 9); // output: 4
寻找指定值的右侧边界
function binarySearch($nums, $target) {
  $left = 0;
  $right = count($nums) - 1;
  while ($left <= $right) {
    $mid = (int)($left + ($right - $left) / 2);
    if ($nums[$mid] == $target) {
      $left = $mid + 1;  // 锁定右边,移动左边界
    } elseif ($nums[$mid] > $target) {
      $right = $mid - 1;
    } elseif ($nums[$mid] < $target) {
      $left = $mid + 1;
    }
  }

  if ($right < 0 || $nums[$right] != $target)
    return -1;

  return $right;
}

return binarySearch([-1,0,3,5,9,9,9,12], 9); // output: 6

参考链接:

 1. 二分查找解题框架思路,强烈推荐这个网站的作者

最后恰饭 阿里云全系列产品/短信包特惠购买 中小企业上云最佳选择 阿里云内部优惠券