PHP 实现有序数组的平方

PHP 实现有序数组的平方

author: he xiaodong date: 2020-09-15
有序数组的平方

给定一个按非递减顺序排序的整数数组 A,返回每个数字的平方组成的新数组,要求也按非递减顺序排序。

示例 1:

输入:[-4,-1,0,3,10]
输出:[0,1,9,16,100]

示例 2:

输入:[-7,-3,2,3,11]
输出:[4,9,9,49,121]

来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/squares-of-a-sorted-array

解题思路 1

内置函数求解

代码
class Solution {

  /**
   * @param Integer[] $A
   * @return Integer[]
   */
  function sortedSquares($A) {
    foreach ($A as &$item) {
      $item = $item * $item;
    }

    sort($A);
    return $A;
  }
}
解题思路 2

双指针遍历,同时借助新数组,将计算平方之后的结果从大到小放到新数组。

class Solution {

  /**
   * ** 2 为自乘 2 次,也是平方
   * @param Integer[] $A
   * @return Integer[]
   */
  function sortedSquares($A) {
    $ans = [];
    $i = 0;
    $j = count($A) - 1;
    $k = count($A) - 1;
    while ($i <= $j) {
      // 原数组是有序的,所以 -$A[$i] > $A[$j] 即为 $A[$i] 的绝对值平方后更大 

      if (-$A[$i] > $A[$j]) {
        $ans[$k--] = $A[$i] ** 2;
        // 左指针向右移动
        
        $i++;
      } else {
        $ans[$k--] = $A[$j] ** 2;
        $j--;
      }
    }

    return $ans;
  }
}

最后恰饭 阿里云全系列产品/短信包特惠购买 中小企业上云最佳选择 阿里云内部优惠券